Studenter

Det går 74 studenter på skolan. 64 på grundutbildningen vår tvååriga grundutbildning och 10 på den ettåriga påbyggnadsutbildningen Konstnärlig Idégestaltning. Medelåldern ligger mellan 22 och 25 på grundutbildningen och lite högre, mellan 25 – 30 på påbyggnadsutbildningen. De flesta tar studielån men några bekostar sin utbildning genom deltidsarbete på kvällar och helger.

Göteborgs Konstskola arbetar aktivt med elevansvar och inflytande.

Våra studerande tar aktiv del i utvärdering av verksamheten och vidareutveckling av utbildningen. I skolans elevråd ges du möjlighet att diskutera och vara delaktig i beslut som påverkar dej.

Alla individers lika värde.

Vi värnar om alla människors rätt att bli behandlade med respekt för sin person och sin personliga integritet. Vid skolan tolereras inte någon form av diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling vad gäller religion eller annan trosuppfattning, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Arbetet på skolan ska genomsyras av tanken att alla ska känna sig trygga och respekterade.

Läs intervjuer med elever

stud_MG_4547