fbpx

Studenter

Det går 74 studenter på skolan, 64 på vår tvååriga grundutbildning och 10 på den ettåriga utbildningen Konstnärlig Idégestaltning. Medelåldern ligger mellan 22 och 25 på grundutbildningen och något högre på Konstnärlig idégestaltning. De flesta tar studielån men några bekostar sin utbildning genom deltidsarbete på kvällar och helger.

Göteborgs Konstskola arbetar aktivt med studentansvar och inflytande.

Våra studerande tar aktiv del i utvärdering av verksamheten och vidareutveckling av utbildningen. Varje utbildning har en studeranderepresentant som kan vara med och föra fram synpunker och önskemål och som därmed blir en viktig del av utvecklingsarbetet.

Alla individers lika värde.

Vi värnar om alla människors rätt att bli behandlade med respekt för sin person och sin personliga integritet. Vid skolan tolereras inte diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling vad gäller religion eller annan trosuppfattning, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Arbetet på skolan ska genomsyras av tanken att alla ska känna sig trygga och respekterade.